sustav "navodnjavanja" procjednim vodama
sa odlagališta komunalnog i opasnog otpada
Karepovac
23. sijecanj 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reciklazno dvoriste na karepovcu