komunalno poduzeće ČISTOĆA d.o.o. Split, ožujak 2009.:
OPASNI OTPAD NE PRIMAMO

 

 


Članak 25.

Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora se odvojeno skupljati i skladištiti kako bi se omogućilo gospodarenje tim otpadom u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Članak 26.

(1) Opasni otpad mora se skupljati, skladištiti i prevoziti odvojeno, svaka vrsta opasnog otpada za sebe i odvojeno od neopasnog i komunalnog otpada.

(2) Prilikom skupljanja komunalnog otpada mora se iz njega izdvojiti opasan otpad i njime gospodariti u skladu s ovim Zakonom.


VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 88.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 300.000,00 do 700.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

1. opasni otpad ne skuplja, skladišti i prevozi odvojeno od ostalih vrsta otpada (članak 26. stavak 1.),

2. prilikom skupljanja komunalnog otpada iz njega ne iz­dvaja opasni otpad i njime ne gospodari u skladu s odredbama ovoga Zakona (članak 26. stavak 2.),


Članak 91.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 400.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

(...)
7. otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti ne skuplja i ne skladišti odvojeno radi omogućavanja gospodarenja tim otpadom sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 25.)


ZAKON O OTPADU RH

....112 - inspekcija zastite okoliša.....................

 

 

    Nakon, preko 30 godina, molbi i upozorenja Čistoća je od 2010. god. odlučila preuzimati opasan otpad iz domaćinstva u reciklažom dvorištu na Karepovcu, a koji je mnogima teško dostupan.
Do Karepovca nema linija javnog prometa pa tako i sada najveći dio opasnih tvari završava u posudama za prikupljanje smeća.

 

 

.i OPASNtaI (medicinski) OTPAD NA KAREPOVCU....edukativni program!?

 

Karepovac, ožujak 2009.:
OPASNI OTPAD NE PRIMAMO!?
 
http://www.lerotic.de/karepovac_2/
..PROCIJEDNE VODE S ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA... "sve u granicama dozvoljenog"
 

.."KOMPOSTANA" NA KAREPOVCU
....mjesto gdje otpad nije smeće))))

..akcija komunalnih poduzeća Parkovi i nasadi i Čistoća: Kompostiranje zelenog otpada sa gradskih površina
...
......
...
..MIJEŠANJE ODVOJENO PRIKUPLJANOG BIOOTPADA i PAPIRA: , Edukativni program Čistoće u Splitu 1964. - 2009.
...
..kompostiranje biootpada, papira....opasnog otpada
...
..kompaktor za kompostiranje
..sabijanje/kompostiranje
...
http://www.lerotic.de/karepovac_2/

..djelotvornim sabijanjem kompaktorom do kvalitetnijih procijednih voda: mjesto gdje otpad nije smeće